Bizottságok

Nyomtatás
Szociális Bizottság
A képviselő-testület előkészítő, véleményező, javaslattevő, ellenőrzési feladatokat ellátó – a képviselő-testület által döntési jogkörrel is felruházható – testületi szerve.
 
Elnök: Zsakóné Csóli Erika Marianna
Tagok: Mizsei Martina, Oláh Gábor
Nem képviselő tagok: Garainé Kiss Gabriella, Győrfi Miklós
 
A Szociális Bizottság dönt a képviselő-testület által külön rendeletben meghatározott szociális és egészségügyi ellátásokról.
 1. Dönt a képviselő-testület által külön rendeletben meghatározott szociális és egészségügyi ellátásokról.
 2. Véleményezi:
  1. a szociális és egészségügyi intézmények létesítésére, átalakítására, megszüntetésére vonatkozó javaslatokat,
  2. a szociális és közfeladatok ellátásával kapcsolatos körzetek kialakítását,
  3. a szociális és egészségügyi feladatok ellátását szolgáló intézmények működését meghatározó alapdokumentumok elfogadására, módosítására (pl. alapító okirat, SZMSZ stb.) vonatkozó javaslatokat,
  4. olyan szociális vagy egészségügyi pályázat benyújtását, amelyhez önrészt kell biztosítani és a pályázatban vállalt feladat megvalósítása egy éven túli időre terjedően jelent kötelezettséget és költséget.

   Az a.)-c.) pontokban felsorolt kérdésekben a képviselő-testület csak a bizottság véleményének ismeretében hozhat döntést.  
 3. Figyelemmel kíséri az önkormányzat szociális és egészségügyi közfeladatainak ellátását.
 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
A képviselő-testület előkészítő, véleményező, javaslattevő, ellenőrzési feladatokat ellátó – a képviselő-testület által döntési jogkörrel is felruházható – testületi szerve.
 
Elnök: Orosz Béla
Tagok: Mizsei Martina, Pálok-Ney Attila
Nem képviselő tagok: Hornyák András, Garai Zsolt
  
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
 1. Véleményezi:
  1. a képviselő-testület gazdasági programját,
  2. véleményezi az önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb rendeleteket,
  3. a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadás),
  4. a helyi adókról szóló rendelet-tervezetet,
  5. az általános- és céltartalék felhasználását.

   Az a.)-d.) pontokban felsorolt kérdésekben a képviselő-testület csak a bizottság véleményének ismeretében hozhat döntést.   
 2. Javaslatot tesz a polgármester illetményének, költségtérítésének, egyéb juttatásainak módosítására, jutalmának meghatározására.
 3. A Möt-ben meghatározottak szerint ellátja a polgármester és a képviselők összeférhetetlenségi és méltatlansági ügyeivel kapcsolatos döntés-előkészítési feladatokat, valamint a vagyonnyilatkozataik nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.
 4. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (növekedés-csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat. Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát.
 5. Ellenőrzi a gazdasági, pénzügyi tárgyú szabályzatok megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését.
 
Településfejlesztési Bizottság
A képviselő-testület előkészítő, véleményező, javaslattevő, ellenőrzési feladatokat ellátó – a képviselő-testület által döntési jogkörrel is felruházható – testületi szerve.
 
Elnök: Oláh Gábor
Tagok: Orosz Béla, Zsakóné Csóli Erika Marianna
Nem képviselő tagok: Békési Géza, Páros Zoltán


A Településfejlesztési Bizottság

 1. Véleményezi
  1. a Településfejlesztési Koncepció, a Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv és Településfejlesztési Terv elfogadására, módosítására vonatkozó javaslatokat,
  2. a Környezetvédelmi Program elfogadására, módosítására vonatkozó javaslatot,
  3. a Hulladékgazdálkodási Terv elfogadására, módosítására vonatkozó javaslatot,
  4. olyan környezetvédelmi, és a településfejlesztés körébe tartozó pályázat benyújtását, amelyhez önrészt kell biztosítani és a pályázatban vállalt feladat megvalósítása egy éven túli időre terjedően jelent kötelezettséget és költséget,
  5. a közüzemi szolgáltatások ellátásával kapcsolatos javaslatokat (rendeletalkotás, olyan pályázatok, melyek nem tartoznak a közbeszerzési törvény hatálya alá).

   Az a.)-e.) pontokban felsorolt kérdésekben a képviselő-testület csak a bizottság véleményének ismeretében hozhat döntést.   
 2. Figyelemmel kíséri az önkormányzat településfejlesztési és környezetvédelmi feladatainak ellátását.

 


A bizottságok a felsoroltakon túl ellátják a külön rendeletben meghatározott feladatokat, továbbá véleményt nyilváníthatnak és tájékoztatást kérhetnek a képviselő-testület feladatkörébe tartozó bármely ügyben.

Decrease font size Default font size Increase font size